Fiscal Tributària

Oferim serveis d'assessoria i gestió tributària, basats en la planificació de les obligacions que com a persones naturals i jurídiques, tots tenim.

a. Impostos periòdics com a IVA, IRPF, Impost de Societats, etc. Assessoria i gestió de tributació.
b. Impostos de societats i comptes anuals per a empreses. Tributació per mòduls per a autònoms i confecció de llibres de registres de despeses i ingressos.
c. Declaracions censals i tributàries.
d. Gestió d'ajornaments i fraccionaments.
e. Inspeccions tributàries.
f. Planificació i prevenció.

Comptable

La comptabilitat és el full de ruta de les organitzacions i per això, un dels principals instruments de gestió. El seu valor és primordial ja que és font de presa de decisions estratègiques. El nostre objectiu és ajudar-li a aconseguir l'excel·lència en matèria comptable.

a. Consultoria de comptabilitat i auditories comptables.
b. Confecció de comptabilitats a partir de documents aportats per l'empresari o professional.
c. Creació de comptes i pressupostos anuals d'acord als estats financers facilitats.
d. Assessoria comptable en els casos requerits.
e. Legalització de llibres oficials.
f. Seguiment periòdic amb anàlisi de desviacions i tendències.

Mercantil

El dret mercantil permet que les organitzacions s'adaptin als canvis d'estructura jurídica, d'acord a l'evolució que experimentin: des de la seva constitució, fins a canvis per creixement o recessió.

a. Constitució de persones jurídiques: associacions, societats limitades, societats anònimes, etc. Dret de societats mercantils i adaptació d'estatuts socials.
b. Assistència al costat de socis en representació del client, concurs de creditors.
c. Assessoria sobre les operacions de reestructuració de patrimoni, fusions i adquisicions. Pactes entre accionistes.
d. Contractes de franquícia, distribució i agència.
e. Redacció de contractes i documents empresarials.
f. Assessoria i gestió d'operacions de liquidació i dissolució.
g. Assessoria en dret societari.

Civil

El registre civil, en dependència del Ministeri de Justícia és l'espai on s'inscriuen els fets que afecten la vida de les persones, com a certificats de naixement, matrimoni, etc. Assessorem i gestionem als nostres clients en tots els temes derivats de les obligacions civils de les persones.

a. Separacions i divorcis.
b. Herències.
c. Contractes civils (arrendaments, compravenda, préstecs, etc.).
d. Responsabilitats de la construcció.
e. Temes relacionats al consum.
f. Incapacitats, tuteles i expedients de guarda i custodia.

Creació i gestió de Pimes

El nostre equip professional està especialitzat en l'assessoria i gestió de petites i mitjanes empreses. Li ajudem a complir amb les obligacions formals de l'empresa en matèria:

a. Laboral.
b. Fiscal.
c. Comptable.
d. Jurídic.
e. Mercantil.

Gestió Laboral i de la Seguretat Social

Comptem amb els coneixements de gestió i administració de personal en l'àmbit de les pimes i grans empreses, per oferir als nostres clients una visió complerta de les possibles qüestions i problemes derivats de la relació entre empresaris i empleats.

a. Assessorament sobre contractes i nòmines segons convenis.
b. Informes.
c. Simulacions.
d. Cotitzacions socials i IRPF: elaboració i presentació de butlletins, declaració de retencions i factures.
e. Tràmits d'ajornament de cotitzacions socials i IRPF.
f. Judicis.

Estrangeria

Una economia globalitzada com la nostra, exigeix agilitat en la gestió de documents d'estrangeria. Per això, posem a la seva disposició els nostres serveis d'estrangeria, tramitats amb facilitat i rapidesa.

a. Assessoria sobre estrangeria en àmbit internacional.
b. Gestió de permisos de treball i residència.
c. Processos d'expatriació.
d. Establiment de polítiques de mobilitat.

Administració

La relació amb les administracions requereix coneixement, experiència i agilitat per als diferents tràmits. Per la nostra particularitat som experts en aquestes gestions representant als nostres clients davant de les diferents administracions locals, regionals o estatals.

a. Ajuntaments.
b. Agencia Tributària.
c. Ministeris.
d. Registre Civil.
e. Direcció General de Trànsit.

Medi ambient

En tota activitat professional o comercial els estàndards de medi ambient per poc que afectin al negoci requereixen llicències i tràmits amb l'administració. Des de Dalmau Assessors oferim un servei integral per donar solucions a aquests tràmits.

a. Sol·licitud de llicències d'activitat.
b. Elaboració d'estudis d'impacte ambiental.
c. Sol·licitud d'identificació industrial o autorització  d'abocaments.